Statutes of Hacker Space Brussels (HSB) vzw/asbl

Check here for the Pdf of the definitive statutes

Tussen de hierna opgesomde stichtende leden :
…..

wordt bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk opgericht waarvan de statuten als volgt worden vastgelegd.

Artikel 1.

De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "Hackerspace Brussels". De vereniging behoudt zich het recht voor in alle facturen, akten, aankondigingen, uitgaven en andere stukken de verkorte benaming "HSB" te gebruiken.

Art. 2.

De vereniging heeft haar zetel te 1030 Schaarbeek, Prinses Elisabethlaan 46 en kan na beslissing van de algemene vergadering naar een andere plaats in België overgebracht worden.
Gerechterlijk arrondissement: Brussel, Halle-Vilvoorde.

Art. 3.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur en is ideologisch, filosofisch en politiek ongebonden.

Art. 4. omschrijving van het doel van de vereniging

A) door middel van thematische activiteiten, onderwijs, onderzoek en documentatie een creatief forum uit te bouwen voor ideeën en projecten met betrekking tot digitale technologie en technologisch geinspireerde sub-culturen;
B) bij te dragen tot de intensifiëren van deze cultuurbeleving, cultuurparticipatie en het geven van waardevolle impulsen;
C) Zich interdisciplinair op te stellen en samen te werken met andere individuen en verenigingen, in lokale, nationale en internationale context.
D) ter beschikking stellen van een lokaal, werkingsmiddelen en andere infrastructuur ter realisatie van voorgaande doelen.

De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven is bepaald, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.
In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan de vereniging daden van koophandel stellen, bijkomstig en ondergeschikt aan het hoofddoel van de vereniging.

LEDEN

Art. 5.

De vereniging telt werkende en niet-werkende leden. Het aantal werkende leden bedraagt ten minste drie. De organisatie heeft ook niet-werkende leden die bijdragen tot de werking van de vereniging. Hun rechten en plichten worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Art. 6

Werkende en niet-werkende leden kunnen op elk moment toetreden of zich terugtrekken uit de vereniging mits schriftelijke kennisgevening aan de raad van bestuur en ondertekenen van het huishoudelijk reglement. Voor toetreding van werkende leden is daarenboven goedkeuring door de raad van bestuur noodzakelijk.

Art. 7

Het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van het betreffend lid. Deze beslissing wordt gemotiveerd tijdens en bekrachtigd door de Algemene Vergadering.

Art. 8 .

De raad van bestuur bepaalt het lidgeld voor de leden. Dit kan maximaal EUR 500 per maand bedragen.

ALGEMENE VERGADERING

Art. 9.

De algemene vergadering is het hoogste gezag in de vereniging. Zij is samengesteld uit alle werkende leden. Tot haar bevoegdheid behoren onder andere:
a) de wijziging van de statuten;
b) de benoeming en afzetting van de bestuurders;
c) de kwijting van de bestuurders;
d) de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
e) de ontbinding van de vereniging;
f) de uitsluiting van leden.

Art. 10.

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen, door middel van een email of brief geaddresseerd naar alle werkende leden, door een lid van de raad van bestuur, met de vermelding van de agenda, ten minste 10 dagen voor de bijeenkomst.

Art. 11.

De vergadering is geldig, indien minstens een derde van het aantal werkende leden aanwezig is. Het geven van een volmacht is niet mogelijk.

Art. 12.

Beslissingen worden genomen bij 2/3 meerderheid van de aanwezige leden

Art. 13

Van de beslissingen van de algemene vergadering worden notulen gemaakt die aan alle werkende leden worden toegezonden.

Art. 14.

De interne werking en alle door de statuten niet voorziene gevallen worden beschreven in het huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement kan te allen tijde gewijzigd worden door de algemene vergadering.

BESTUUR

Art. 15.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. Hij bestaat uit minimaal 3 leden. De leden van de raad van bestuur worden benoemd op iedere algemene vergadering. Zij vormen het dagelijks bestuur.

Art. 16.

In de raad van bestuur hebben alle leden gelijk stemrecht. De beslissingen worden genomen bij 2/3 meerderheid.

Art. 17.

De raad van bestuur kan een of meerdere leden de bevoegheid geven om de vereniging voor een specifiek doeleind rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

Art. 18.

Van de beslissingen van de raad van bestuur worden notulen gemaakt die aan alle werkende leden worden toegezonden.

ONTBINDING en VEREFFENING

Art. 19.

In alle gevallen van ontbinding, vrijwillige of gerechtelijke, zal het overblijvend netto maatschappelijk bezit, na vereffening overgedragen worden aan een vereniging met doel en voorwerp gelijkaardig aan de huidige vereniging.

Art. 20.

Voor alles wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de geldende wetten en decreten en naar het huishoudelijk reglement.